STADGAR

Società Dante Alighieri, Comitato di Västerås

Stadgar för Dante Alighieriföreningen i Västerås
Antagna på årsmötet 2011-02-17 samt stadfästes på medlemsmöte den 2011-03-16

§ 1 Föreningen
Dante Alighieri-föreningen i Västerås är en ideell kulturförening, som är politiskt, ideologiskt och religiöst obunden. Föreningen är en fristående förening men är en förgrening till ”Società Dante Alighieri” i Rom; en förening som bildades den 18 juli 1893.

§ 2 Syfte
Föreningen har som ändamål att främja kulturförbindelserna mellan Sverige och Italien och syftar till att genom egna aktiviteter och kulturella utbyten sprida kännedom om Italiens språk och kultur inom vårt land.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap i föreningen står öppet för var och en som intresserar sig för italiensk kultur och accepterar föreningens stadgar och regler. Två varianter av medlemskap finns: enskild medlem eller studerande. Studerande är den som kan uppvisa studieintyg från läroanstalt (skola, högskola universitet el dyl), Åldersgräns för studerade är 25 år. Enskilda medlemmar är alla övriga. Medlemskap vinnes genom erläggande av
årsavgift. Årsmötet kan besluta om hedersmedlemskap för enskild medlem på förslag av styrelsen. Hedersmedlemskap innebär livslångt medlemskap i Società Dante Alighieri, Västerås utan erläggande av årsavgift.

§ 4 Avgift
Årsavgiften för både enskild medlem och studerande fastställs av årsmötet. Studerande betalar en reducerad avgift.

§ 5 Styrelsen
Styrelsen väljs av årsmötet. Den består av 5(fem) personer, varav 1(en) ordförande, 4(fyra) ledamöter. Till styrelsen kan också väljas högst 2 (två) suppleanter. Styrelsens medlemmar förutom ordförande, väljs på 2(två) år, så att halva antalet ledamöter väljs varje år. Ordförande väljs på ett år. Suppleanterna väljs på 1(ett) år i taget.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig då en majoritet av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas av styrelsen med enkel majoritet. Styrelsens arbete är oavlönat. Styrelsens medlemmar kan erhålla ersättning för personliga utlägg i föreningens tjänst mot erläggande av kvitto och med styrelsens
godkännande. Styrelsen konstituerar sig på det första styrelsesammanträdet direkt efter årsmötet och utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övrig ledamot.
Styrelsens sammansättning bör väljas så att antalet män och kvinnor blir så lika som möjligt.

§ 6 Redovisningsperiod
Föreningens räkenskapsår löper från 1 januari till den 31 december. Räkenskaperna skall granskas av 1 (en) revisor och 1(en) revisorssuppleant som väljes på årsmötet för en tid av 1(ett) år. Styrelsen skall varje år lämna årsredovisning för verksamheten inklusive verksamhetsberättelse, balans-och resultatredovisning, revisionsberättelse och budget för kommande år till ”Società Dante Alighieri” i Rom, samt även tillhandahålla
årsredovisningen till medlemmar som så önskar.

§ 7 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två styrelsemedlemmar, ordförande och kassören, var och en för sig. En firmatecknare får inte, genom fullmakt, överföra teckningsrätten till tredje person. Om en firmatecknare blir oförmögen att utöva sin teckningsrätt pga resor, sjukdom eller dylikt, skall hans teckningsrätt genom styrelsebeslut överföras till tredje person.

§ 8 Årsmötet
Årsmötet hålls under perioden 1 januari – 31 mars. Medlem skall kallas till årsmötet senast 21 dagar i förväg. Årsmötet utser en valberedning bestående av 2 (två) personer. Vid årsmötet väljs ordförande och sekreterare för årsmötet samt två justerare för årsmötesprotokollet. Varje enskild medlem eller student som är 18 år eller äldre
har på årsmötet en röst. Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§ 9 Ärenden vid årsmötet:
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän att justera årsmötesprotokollet tillsammans med
ordförande.
3. Godkännande av dagordningen
4. Fastställande om årsmötet varit stadgeenligt utlyst
5. Styrelsens årsberättelse
6. Föredragning av revisorernas berättelse
7. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkningarna.
8. Beslut om resultatdisposition.
9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
10. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår.
11. Val av ordförande för ett år.
12. Val av två styrelseledamöter för två år samt två styrelseledamöter för ett år.(Gäller bara vid årsmötet 2011) samt eventuellt högst två suppleanter för ett år.
13. Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år
14. Val av två personer till valberedning för ett år.
15. Val av tre personer för programkommitté för ett år
16. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt behandling av inkomna motioner
17. Övriga frågor.
18. Mötets avslutning.

§ 10 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kan ske endast om förslag där om godkänns av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Här vid fordras att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är eniga om förslaget. Ändringsförslag skall, för att kunna behandlas, vara angivet i kallelsen till medlemsmötet.

§ 11 Upplösning
Upplösning av fö
reningen kan ske endast om förslag där om godkänns av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Här vid fordras att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är enliga om förslaget, s k. kvalificerad majoritet. Upplösningsförslag skall, för att behandlas, vara angivet i kallelsen till medlemsmötet. I händelse av föreningens upplösning överlämnas dess medel till ”Società Dante
Alighieri” (centralstyrelsen i Rom) att användas till kulturellt utbyte mellan Italien och Sverige.


Västerås 2011-02-17