Nyårsbrev till Dante-sällskapets medlemmar Västerås 2021-01-13

 Bästa Dante-vänner! 

Cari soci! Gott nytt år! eller rättare sagt, Gott Bättre år! Vi hoppas att häxan Corona snart ska tagit till flykten, men än så länge ser det inte så ljust ut. Det gör det inte för föreningsverksamheten heller, tyvärr. Vi får fortsätta vår avhållsamhet och ställa in alla vårens aktiviteter, inte minst vår efterlängtade vinprovning, som vi hade tänkt hålla i slutet av januari. Förhoppningsvis kan vi få tillfälle att bereda er det nöjet under hösten. Vi fortsätter i alla fall som vanligt att bidra med lite tips om filmer, litteratur, m.m. via e-post. Årsmötet blir dock av som vanligt, men denna gång i mailform. Årsmötet äger rum den 25 februari, kl. 18.00 och planen är att ni medlemmar får rösta via e-post. Vi skickar ut dagordning tillsammans med valberedningens förslag på nya medlemmar till styrelsen, verksamhetsberättelse, ekonomiska resultats- och balansräkningen samt revisionsberättelsen, som ni får ta del av inför årsmötet. Vi ber er e-posta in era synpunkter senast den 25 februari, före kl. 18.00. Styrelsen kommer att hålla årsmötet med utsedd ordförande och sekreterare för mötet som vanligt samt med revisor närvarande. Om det blir ett fysiskt möte eller digitalt är ännu inte beslutat. De viktigaste frågorna är styrelsens ansvarsfrihet, nya medlemmar och om ni godtar revisionsberättelsen. Viktigt för att få rösträtt är att medlemsavgiften är inbetald före den 25 februari. I år är medlemsavgiften 200 kronor. Vi i styrelsen är så ledsna över att inte kunna bereda er några aktiviteter, men vi hoppas verkligen att ni vill fortsätta vara medlemmar och inte släpper tankarna på vår kära förening, så vi kan ta nya tag och sätta igång igen i höst, när de flesta av oss fått vaccin och kan våga umgås igen. Bästa hälsningar Dantesällskapets styrelse/ Ulrika Wetter ordförande


Julbrev till Dantesällskapets medlemmar Bästa Dante-vänner! Cari soci!

År 2020 går mot sitt slut, på många sätt ett mycket svårt år, med såväl fysiska som känslomässiga svårigheter för oss alla i hela världen. För Dantesällskapet i Västerås har detta inneburit att vi inte kunnat ses alls praktiskt taget efter årsmötet, förutom vid ett par trevliga och uppskattade biokvällar på Elektra och ABF. Jag och styrelsen hoppas ju att vårt program för nästa år ska kunna fullföljas, med början den 21 januari med vinprovning. Vi återkommer efter jul- och nyårshelgerna med vidare information och eventuell inbjudan. 

Jag ber er tänka över om ni medlemmar har intresse av studiecirklar i samarbete med ABF. Vi kan i föreningen skapa egna cirklar med inriktning på italiensk kultur och vi är även välkomna att delta i ABF:s egna studiecirklar. Inför start av Dantesällskapets egna studiecirklar erbjuder ABF även cirkelledarutbildning. Välkomna med förslag på ämnen så vi kan få igång en eller flera cirklar. Det ser ut som att det finns goda möjligheter för oss att utvecklas och valberedningen är i full gång med att värva fler intresserade medlemmar till styrelsen. Det är med stor glädje jag kan meddela att det i nuläget ser lovande ut för vår förenings fortsatta existens.

Jag och styrelsen önskar er alla en riktigt God och harmonisk Jul och ett (Bättre) Gott Nytt År 2021 i hälsans och fredens tecken!

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!  

Ulrika Wetter

Ordförande 


Cari soci! 

 Lettera di Natale ai soci della societá Dante Alighieri

Quest´anno 2020, sta volgendo a termine, per molti versi un anno molto difficile, con difficoltà sia fisiche che emotive per tutti noi nel mondo. Per la società Dante Alighieri di Västerås questo ha significato che, praticamente dopo la riunione annuale, non abbiamo avuto possibilità di incontrarci, fuori un paio di piacevoli ed apprezzate serate di cinema, presso il cinema Elektra e Studieförbundet ABF. Io e il comitato speriamo che il programma per l´anno prossimo possa essere completato a partire dal 21 gennaio con la degustazione di vini. Torneremo dopo le feste con ulteriore informazione ed eventuale invito.

Vi prego di pensare se siete interessati ai circoli di studio in collaborazione con ABF. Abbiamo la possibilità di costruire i nostri propri circoli col focus sulla cultura italiana e siamo anche benvenuti a partecipare ai circoli di ABF. Prima di iniziare i nostri cicoli, ABF ci offre anche corsi di come formare e dirigere un circolo. Benvenuti con proposte su argumenti in modo da poter avviare uno o più cerchi. Sembra che abbiamo buone opportunità di sviluppo e il comitato per le nomine è in pieno svolgimento per reclutare diversi soci interessati nel consiglio. È con grande piacere che vi posso raccontare che al momento sembra promettente per la continuazione della nostra associazione.

Io e il comitato vi auguriamo a tutti un Buon Natale ed un (Migliore) Felice Anno Nuovo 2021 nel segno della salute e della pace! 

Ulrika Wetter
Presidente