Bästa Dante-vänner!


År 2021 har inte varit ett särskilt aktivt år för Dantesällskapet, då vi nödgats anpassa oss till rådande pandemi och fått ställa in flera träffar. Årsmötet i februari fick hållas digitalt. Glädjande nog kunde vi återuppta våra möten i september med en fest för medlemmarna samt filmkvällar, vinprovning och sist men inte minst den mycket intressanta föreläsningen av Anders Cullberg om Dantes liv och om ”Den gudomliga komedin”, i samarbete med Stadsbiblioteket, ABF och MDH.

Jag och styrelsen hoppas ni uppskattade vår inbjudan om middag och musikunderhållning i september. Vinprovningen var också en trevlig tillställning, som vår medlem Rosanna Semeraro ansvarade för. Tre äldre italienska filmer presenterades på Elektra under hösten, förvisso sevärda, men styrelsen avser framöver att försöka erbjuda er ett bättre, mer modernare filmutbud.

Dantesällskapets medlemsår 2022 inleds tisdagen den 18 januari på Stadsbiblioteket med en förevisning av bokskatter ur Västerås stiftsbiblioteks unika samlingar, såväl svenska som med italiensk anknytning. Det finns många bokhistoriska kopplingar mellan Sverige och Italien, inte minst genom den heliga Birgitta och drottning Kristina. Efter föredraget besöker vi en pizzeria för en god italiensk måltid.

Under våren med början redan i januari-februari kommer Renato Gamba och Monika Iacobello att kunna bjuda in er medlemmar till två kurser om Italiens olika regioners geografi, historia, musik och matkultur i samarbete med ABF. Inbjudan kommer via e-post.

Varmt tack alla för ert engagemang i föreningen och för ert förtroende för mig som ordförande. Fem år har nu gått sedan jag övertog ”stafettpinnen” från den tidigare ordföranden.

Jag och övriga i styrelsen önskar er alla en riktig God Jul och en harmonisk och covidfri julhelg, med önskan om ett friskt och Gott Nytt År 2022, inte minst ett mer givande år för vår förenings aktiviteter.

Ulrika Wetter
ordförande Dantesällskapet Västerås

Migliori amici di Dante!

L´anno 2021 non è stato un anno particolarmente attivo per la società Dante. poichè siamo stati costretti a cancellare diversi incontri. L’incontro annuale a febbraio si è svolto in modo digitale. Fortunatamente da settembre siamo riusciti a riprendere i nostri incontri, cominciando con una festa per i soci, delle serate cinematografiche, una degustazione di vini e, ultimo man non meno importante, l’interessante conferenza di Anders Cullberg, sulla vita di Dante e ”La divina commedia”, in collaborazione con Stadsbiblioteket, ABF e MDH.

Io e il comitato speriamo che vi sia piaciuta l’invito a cena e l’intrattenimento musicale a settembre ed anche la degustazione di vini, organizzata dalla nostra socia Rosanna Semeraro, è stata un evento bello. Tre film italiani vecchi sono stati presentati al cinema Elektra durante l’autunno, belli da vedere, ma il comitato intende in futuro di cercare di offrirvi un programma di film più moderna.

L’anno 2022 della nostra società Dante Alighieri di Västerås inizia il 18 gennaio al Stadsbiblioteket con una mostra su libri antichi, dalle collezioni uniche della biblioteca diocesana. Ci sono molti collegamenti storici tra la Svezia e l’Italia, non ultimo verso la santa Birgitta e la regina Kristina.

Dopo la mostra andiamo in pizzeria per un pezzo di buon cibo italiano.

Durante il periodo primaverile, a partire già da gennaio-febbraio, Renato Gamba e Monika Iacobello, del comitato, vi inviteranno a due corsi di geografia, storia, musica e cultura gastronomica delle diverse regioni d’Italia, in collaborazione con ABF. L´invito arriva tramite e-mail.

Un caloroso ringraziamento a tutti voi per il vostro impegno nell’associazione e per la vostra fiducia in me come presidente. Sono ormai passati cinque anni da quando ho preso” il bastone” dal precedente presidente. Io e gli altri del comitato vi auguriamo a voi tutti un Buon Natale ed un fine settimana armonioso e senza covid, con l’augurio di un sano Felice Anno Nuovo 2022, non ultimo un anno più gratificante per le attività della nostra associazione.

Ulrika Wetter
Presidente Dante Alighieri di Västerås